A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az Érintett (az

„Érintett” az a természetes személy akinek az adatát bármely módon kezelik) részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson, továbbá hogy az Adatkezelő segítse elő az Érintett jogainak a gyakorlását.
Az Érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

1. Adatkezelő:
Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet
Név: Trans Injekt Kft
Levelezési cím: 8700 Marcali, Csokonai utca 38.
Képviselő: Dömötör Zoltán
Telefon: +36 30 623 3378
E-mail cím: transinjekt@gmail.com
Web: http://transinjekt.hu
továbbiakban, mint Adatkezelő kezeli.
Adatvédelmi tisztviselő: nincs (Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni).

2. A webhely beazonosítása, az adatkezelés tárgya és helyszíne:
2.1 A webhely azonosítása:
A http://transinjekt.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető honlap és weboldalak, a továbbiakban együtt Webhely.
2.2. Az adatkezelés tárgya:
Az Adatkezelőnek a Webhelyével kapcsolatos adatkezelése, ideértve a honlapon és weboldalakon, aloldalakon keresztül megvalósult adatkezeléseit is.
2.3. Az adatkezelési tevékenység folytatásának helyszíne:
Az adatkezelési tevékenység folytatásának helyszínei az adatkezelő Marcali, Csokonai utca 38. szám alatti székhelye és Kecskemét, Mátyási utca 7. szám alatti telephelye.

3. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok:
A Webhely szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint az Érintettekre a szolgáltatás igénybevételére, valamint az adatkezelésre is a magyar jog az irányadó.
Az adatkezelést elsősorban, a legjelentősebb mértékben meghatározó jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (The EU General Data Protection Regulation
 • Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), a továbbiakban Rendelet, 2011. évi CXII. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban Info tv.,
 • A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a továbbiakban Eker tv.,

4. A tájékoztató hatálya, az adatkezeléssel érintett természetes személyek:
– A tájékoztató az Adatkezelő Webhelyének használatára, az Adatkezelő honlapja és weboldalai által keletkeztetett, és az ezeken keresztül folytatott adatkezeléseire vonatkozik.
– Az adatkezeléssel érintett személyek: Adatkezelővel a Webhelyén keresztül kapcsolatba kerülő természetes személyek, valamint a Webhelyet felkereső, böngésző, látogató természetes személyek, függetlenül attól, hogy igénybe vették-e a Webhely valamelyik szolgáltatását vagy sem (a továbbiakban együtt: Érintett).
– A tájékoztató időbeli hatálya: A tájékoztató a keltezésétől az azonos tárgyban született újabb tájékoztató kiadásáig hatályos.

5. Az adatkezelések köre:
5.1. Kapcsolat.
5.1.1. Az adatkezelés célja:
Adatkezelővel kapcsolat kezdeményezése, üzenetváltás lehetővé tétele Érintett részére e-mail formájában.
5.1.2. Az adatkezelés jogalapja:
A kapcsolatteremtés érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az Érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Tehát, ezen adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hiszen Érintett maga dönt úgy, hogy kapcsolatba szeretne lépni Adatkezelővel, ennek érdekében önként kezdeményezi a kapcsolatfelvételt és ezért adja meg Adatkezelőnek az ehhez szükséges adatait. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem tudja használni a Webhely ”Kapcsolat” funkcióját, ezen funkción keresztül nem tud kapcsolatba lépni Adatkezelővel. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs.
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében bármikor, következmény nélkül visszavonhatják, ez nem érinti a visszavonás előtt végzett hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
5.1.3. A kezelt adatok köre és forrása:
Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:
Név
E-mail cím
Az e-mail küldője által az üzenetben (szöveges részben) esetlegesen közölt további személyes adatok
A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.
5.1.4. Az adatok tárolásának időtartama:
Az üzenetváltás (beszélgetés) lezárásáig, vagy ezen adatok törlési kérelméig, ennek hiányában 3 évig tárolja adatkezelő, utána törli az adatokat. Amennyiben az üzenetváltásból szerződéses kapcsolat jön létre, úgy szerződéses ügylet elévülési idejéig, illetve ezen adatokra vonatkozó törlési kérelemig azon adatok tekintetében, amelyekre nem vonatozik adójogi, illetve egyéb jogi megőrzési kötelezettség (pl. e-mail cím), utána adatkezelő törli az adatokat.
5.1.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
5.1.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.
5.2. Sütik (angolul cookie-k) alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés.
A Webhely kizárólag csak a zavartalan és biztonságos üzemeltetése céljából elengedhetetlenül szükséges sütiket használ.
5.2.1. Az adatkezelés célja:
A kötelezően használt sütik adatkezelésének célja a Webhely zavartalan, biztonságos üzemeltetése és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása, működtetése.
5.2.2. Az adatkezelés jogalapja:
A kötelezően használt sütik adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke.
Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása:
A Webhely biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása. Az Ektv. 13/A. § (3), (Eker tv.) bekezdése felhatalmazza az Adatkezelőt a Webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére, az Érintett hozzájárulása nélkül is (a Webhely technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatkezelése tekintetében). Jogos érdek jogalappal Adatkezelő kizárólag csak olyan adatokat kezel, amelyek a Webhely biztonságos és felhasználóbarát működéséhez szükségesek. Ezen adatok kezelése nem jár kockázattal az Érintettre, ugyanakkor a fenti cél – a Webhely rendeltetésszerű használata – az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a Webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Az adatkezelés céljának elérése érdekében Adatkezelő az adatokat jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke – mivel az adatkezelés nem jár kockázattal az Érintettre – arányosan korlátozza az Érintett önrendelkezési jogát.
5.2.3. A kötelezően használt sütik jogos érdek alapján végzett adatkezelésének érdekmérlegelési tesztje:
5.2.3.1. Az adatkezelő jogos érdeke:
A Webhely biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása.
5.2.3.2. Az adatkezelés szükségessége:
A kötelezően használt sütik adatkezelése csak és kizárólag olyan adatkezeléseket valósít meg, amelyek a Webhely üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezen sütik nélkül a Webhely rendeltetésszerű használata nem valósítható meg. Adatkezelő a szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel.
5.2.3.3. A jogos érdek arányosságának mérlegelése:
Az elengedhetetlenül szükséges sütik adatkezelése minimális kockázattal jár (mivel ezek konkrét személyi adatokat nem, csak eszközök azonosítóit kezelik, ezért a valóságban, gyakorlatilag nem jár kockázattal) az Érintettre, ugyanakkor a fenti cél – a Webhely rendeltetésszerű használata – az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Az Adatkezelő a sütik által kezelt adatokat nem továbbítja 3. félnek. Mivel az adatkezelés nem jár kockázattal az Érintettre – arányosan korlátozza Érintett önrendelkezési jogát.
5.2.3.4. Az érdekmérlegelés eredménye:
Az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatkezelésekre az Adatkezelőt az Ektv. 13/A. § (3) (Eker tv.) bekezdése felhatalmazza a Webhely rendeltetésszerű működtetéséhez technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatok tekintetében, az Érintett hozzájárulása nélkül is. Mérlegelve az adatok kezelésének szükségességét és az adatkezelés minimális (elhanyagolható) kockázatát az Érintettekre nézve, megállapítható, hogy Adatkezelő jogos érdeke szükséges és arányos korlátozást jelent az Érintettek önrendelkezési jogára nézve.
A fentieket figyelembe véve az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható, hogy a teszt tárgyát képező, elengedhetetlen sütik adatkezelése jogos érdek alapján jogszerűen végezhető.
5.2.4. A kezelt adatok köre és forrása:
Kötelezően használt sütik az alábbi adatokat érintik:
Az információtechnológiai adatkezelés a Webhely üzemeltetéséhez használt sütik működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. Az adatkezelés kötelező.
A felhasználóbarát böngészés érdekében kezelt adatok:
a Webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
az Érintett által használt eszköz IP címe.
A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett eszköze. Az adatszolgáltatás kötelező.
5.2.5. Az adatok tárolásának időtartama:
A kötelezően használt sütik tekintetében maximum 12 hónap.
5.2.6. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
5.2.7. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

6. Az adatok tárolásának helye:
Adatkezelő az adatokat a Marcali, Csokonai utca 1. szám alatti székhelyén és/vagy Kecskemét, Mátyási utca 7. szám alatti telephelyén zárható helyiségben tárolja elektronikusan, esetlegesen másolatokat papír alapon, zárható szekrényben, valamint a 10.1. pontban megjelölt tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szervergépteremben.

7. Adatvédelem és adatbiztonság:
Az elektronikusan, valamint a papír alapú nyilvántartások formájában tárolt adatokat a 8. pontban írt személyek jogosultak megismerni.
Az adathordozókat (elektronikus és papír) a tárolás helyén megjelölt, zárható irodában, zárható szekrényben tárolja Adatkezelő.
A tárolásra szolgáló helyiségbe csak az adatok megismerésére jogosultak léphetnek be.
Adatkezelő az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
Adatkezelő székhelyének őrzése személyes jelenléttel, valamint technikai eszközzel (riasztórendszerrel) biztosított.
Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
Az adatokat megismerhetik az Adatkezelő:
ügyvezetője, egyben adatvédelmi felelőse,
irodavezetője.

9. Az adatok továbbítása:
9.1. Adatkezelő adatokat kizárólag a tevékenységével összefüggésben törvényi kötelezettség esetén, csak hatóságoknak továbbít. Hatósági, bírósági megkeresésre Adatkezelő köteles továbbítani a hatóság, bíróság által kért adatokat.
9.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing célból nem továbbít adatokat.
9.3., Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
9.4. Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet az általa teljesített adattovábbításokról.

10. Adatfeldolgozó igénybevétele:
10.1. Tárhelyszolgáltatás:
Adatkezelő a honlapja fenntartásához, üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az ezzel kapcsolatos tárhelyszolgáltatást biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésének tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, és ezen személyes adatokat tárolja az erre a célra létrehozott és fenntartott szerveren.
A tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó:
név: MediaCenter Hungary Kft.
levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Képviselő: Kővári János Ádám
telefon: +36 76 575 023
e-mail: mediacenter@mediacenter.hu
web: www.mediacenter.hu
gazdasági társaság, a továbbiakban: Adatfeldolgozó.
Az adatfeldolgozás célja:
Az Adatkezelő által üzemeltetett Webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a Webhely biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges tárhelyszolgáltatási technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.
Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:
Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintettek 5.1.3. és 5.2.4. pontokban megjelölt tárhelyen tárolt következő adataihoz.
A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.
Az adatfeldolgozás időtartama:
Az adatfeldolgozás csak lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára az adatok megismerése tekintetében, csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.
Adatfeldolgozás jellege:
Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag tárolást, a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

11. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
11.1., Tájékoztatáshoz való jog:
Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az Érintett az adatkezelésről. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet az Érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint az Érintett jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Az Érintettet kérelmére Adatkezelő az Érintett kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.
A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a benyújtott kérelmet és megadja a kért tájékoztatást.

11.2., Hozzáféréshez való jog:
Az Érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.
A hozzáféréshez való jog értelmében az Érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a benyújtott kérelmet és biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

11.3., A helyesbítéshez való jog:
Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan, helytelen vagy hiányos személyes adatokat, illetve Érintett kérésére az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti azokat (a továbbiakban együtt: helyesbítés).
Mentesül a helyesbítés kötelezettsége alól az adatkezelő, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az Érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a benyújtott kérelmet és amennyiben az lehetséges, akkor helyesbíti az Érintett személyes adatait.

11.4., A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):
Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését.
Adatkezelő haladéktalanul törli az Érintett személyes adatait, ha:
a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
az adatkezelés törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintett kérheti a róla kezelt adatok törlését.
az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte,
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett (felhasználó) tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
Azon adatok, ilyenek pl. a kapcsolattartáshoz használt adatok, illetve esetleges másolati példányok, melyek nem képezik a megőrzendő adatok körét, törölhetők. Ezek tekintetében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő végrehajtja a törlést.
A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat Adatkezelő az Érintett erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni.

11.5., Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke/érdekei (indokai) elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.
Az Adatkezelő az Érintettet, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

11.6., Az adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.
Jelen esetben ezen adatok körét az Érintett által a kapcsolat létesítésekor Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok teszik ki.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

11.7., Kérelmek bejelentése:
Az Érintett kérelmeit postai úton:
Trans Injekt Kft. 8700 Marcali, Csokonai utca 38. szám alatti postacímére,
e-mailben:
transinjekt@gmail.com e-mail címre juttathatja el.
Adatkezelő adatvédelmi felelőse: Dömötör Zoltán
Az Érintett bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. Ennek hiányában Adatkezelő a kérelem teljesítése előtt minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a kérelmet az arra jogosult terjesztette be (Érintettet megkeresi postai úton és megkérdezi, hogy valóban Érintett nyújtotta-e be a kérelmet).
E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a beérkezett kérelmet, és amennyiben lehetséges teljesíti az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, vagy a kérelem teljesítésének megtagadása esetén megadja az erről és indokairól szóló a tájékoztatást.
Ha az Érintett kérelmét az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint arról, hogy az Érintett (felhasználó) a jogait a felügyeleti hatóság (NAIH, jelen tájékoztató 11.8. pont) közreműködésével is gyakorolhatja, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.
11.8., Jogérvényesítési lehetőségek:
Az Érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket – kérelmeik elutasítása esetén is – bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy Érintettnek célszerű valamely eljárás kezdeményezése előtt a panaszával először Adatkezelőt megkeresnie (Adatkezelőhöz fordulnia), hiszen, ha panaszával nem fordul az Adatkezelőhöz, akkor annak nincs lehetősége, hogy Érintettel együttműködjön.
Kecskemét, 2021. március 9.

Trans Injekt Kft.

Kapcsolat


  Trans Injekt Kft.

  Telefon: +36 30 623 3378

  Telephely: Marcali, Kossuth Lajos u. 51, 8709

  • Marcali, Kossuth Lajos u. 51, 8709

   Marcali, Kossuth Lajos u. 51, 8709

  Telephely: Kecskemét, Mátyási utca 7

  • Kecskemét, Mátyási utca 7

   Kecskemét, Mátyási utca 7